Maklumat Diri Mantan Naqib dan Naqibah BADAR SMKA SHAMS

Sunday, September 8, 2013

Maklumat Diri Mantan Naqib dan Naqibah BADAR SMKA SHAMS
Edit this form

Maklumat Diri Mantan Naqib dan Naqibah BADAR SMKA SHAMS

Bagi mencapai hasrat kerajaan untuk melahirkan murid yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani maka Badan Agama, Dakwah, Akhlak dan Rohani atau singkatannya BADAR diwujudkan.Tujuannya adalah untuk melahirkan murid yang berilmu, beriman dan bertaqwa. Seterusnya murid ini diharapkan menjadi pemimpin yang berketerampilan, berdaya saing dan mempunyai jati diri yang mapan pada masa akan datang.

SMKA Sheikh Hj. Mohd Said Seremban ( SHAMS ) merupakan antara sekolah yang terawal menubuhkan BADAR iaitu pada 12 Febuari 1992. Tujuan asal penubuhannya adalah untuk melahirkan generasi yang menyeru kearah yang makruf dan mencegah daripada melakukan kemungkaran.Bagi memastikan hasrat tersebut dicapai, pihak sekolah telah menjadikan BADAR sebagai persatuan wajib bagi semua murid.Usrah dijadikan aktiviti utama BADAR disamping pelbagai aktiviti harian, mingguan, bulanan, berkala dan tahunan yang dirancang bagi mencapai objektif yang telah ditetapkan. Ditambah dengan dengan beberapa modul yang dihasilkan seperti modul jati diri, insan mutadayyin, kepimpinan, budaya ilmu, budi bahasa, pengurusan masa dan imej mahmudah memperkukuhkan lagi usaha – usaha murni untuk menerapkan nilai – nilai Islam dikalangan murid.

Hari ini BADAR telah dijadikan salah satu bidang kebitaraan kluster sekolah. Lebih istimewa lagi BADAR SMKA SHAMS sering menjadi rujukan penting dalam pembangunan sahsiah murid. Pada tahun 2006, pihak JAPIM telah bersetuju untuk menjadikan buku sukatan Usrah BADAR SMKA SHAMS sebagai buku panduan usrah diperingkat kebangsaan bagi seluruh SMKA di negara ini. Sementara itu segala aktiviti BADAR, modul serta program yang dilaksanakan juga telah menjadi penanda arasan bagi sekolah-sekolah lain.

Bagi memantapkan pengurusan BADAR,Pihak BADAR berhasrat untuk mengumpulkan maklumat peribadi naqib dan naqibah BADAR bagi memastikan kesinambungan kegemilangan BADAR SMKA SHAMS diteruskan.Justeru pihak BADAR amat berbesar hati agar mantan naqib dan naqibah memenuhkan borang yang disediakan.

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

0 comments:

Post a Comment